باتوجــه بـه نیاز های متعدد شبکه های رایانـه ای در بخـش هـای مختلـف پسیــو؛ اکتیـو؛ امنیــت و… بخـش بـازرگانـی ایــن شرکــت براساس سفارشات دریافتی از واحد‌های فروش سازمانی و همکاران در سطح کشـور اقــدام به تامیــن و تهیـه آن مینمایـد. لـذا بـراسـاس گستــردگی محصـولات مـورد اشاره در بـازارهـای جهانـی بـا توجـه بـه تـوانایـی هـای ایـن شرکـت، واحـد بازرگانـی اقـدام بـه عرضـه محصولاتی از برنـدهای معتبر زیر می نماید که ذیلا اشاره میگردند:

  •  محصـولات امنیتی فورتی نت
  •  محصـولات رده های مختلف اچ پی (سرور و قطعات)
  •  تجهیـزات ارتباطی کمبیوم (دیوایس و لایسنس)
  •  تجهیـزات نظارتی حفاظتی اکسیس

درصورتیـکه متقاضـی دریافـت مشـاوره پیش از خرید براسـاس هـریـک از بـرنـدهای فـوق الـذکـر و یا غیره می‌باشیـد؛
خواهشمندیـم با واحـد فروش و مارکتینـگ این شرکت در تماس باشیـد.